બાગાયત ખાતાની મુખ્ય કચેરી, વિભાગીય / ક્ષેત્રિય કચેરીના સરનામાંની વિગત

ક્રમ કચેરીનુ સરનામું ફોન નંબર
બાગાયત નિયામક, ગુ.રા., ગાંધીનગર (વડી કચેરી), કૃષિ ભવન, બ્લોક-બી, પ્રથમ માળ, સેકટર-૧૦/એ ગાંધીનગર ૦૭૯-ર૩ર૫૬૧૦૪
સંયુકત બાગાયત નિયામક, વડોદરા (વડોદરા વિભાગ), રાવપુરા પોલીસ ચોકીની પાછળ, કોઠી કંપાઉન્ડ, વડોદરા – ૩૯૦૦૦૧ ૦ર૬૫-ર૪ર૭૬૪૭
સંયુકત બાગાયત નિયામક - રાજકોટ (રાજકોટ વિભાગ), જિલ્લા સેવા સદન નં – ૨, પાંચમો માળ, રાજકોટ ૦ર૮૧-ર૪૫૪૬૭૫
નાયબ બાગાયત નિયામક - અમદાવાદ, કૃષિ ભવન, બીજે માળ, પાલડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૭  ૦૭૯-૬૫૭૭૩૧૬
નાયબ બાગાયત નિયામક - ગાંધીનગર, સહયોગ સંકુલ, પાંચમો માળ, પથિકાશ્રમની બાજુમાં, ગાંધીનગર ૦૭૯-ર૩ર૫૭૭૬૦
નાયબ બાગાયત નિયામક – મહેસાણા, જિલ્લા કચેરી સંકુલ, બ્લોક નં.૧, બીજો માળ, મહેસાણા ૦ર૭૬ર-રર૧૦૬૯
નાયબ બાગાયત નિયામક – પાટણ, બ્લોક – ૩૩૫-૩૩૬, તિરૂ૫તિ માર્કેટ, બગવાડા દરવાજા, પાટણ ૦ર૭૬૬-ર૩૦ર૪૫
નાયબ બાગાયત નિયામક - પાલનપુર, બહુમાળી ભવન, રૂમ નં-૧૪, જોરાવર પેલેસ, બનાસકાંઠા ૦ર૭૪ર-ર૫૬૭ર૬
નાયબ બાગાયત નિયામક – હિંમતનગર, બહુમાળી ભવન, ભોંયતળીયે, હિંમતનગર, જિલ્લો- સાબરકાંઠા. ૦ર૭૭ર-ર૪૩૦રર
૧૦ નાયબ બાગાયત નિયામક - નડીયાદ (ખેડા), સરદાર ૫ટેલ ભવન, બ્લોક-ડી, રૂમ નં.૪, જી- ખેડા. ૦ર૬૮-ર૫૫૦૬ર૪
૧૧ નાયબ બાગાયત નિયામક - આણંદ, જિલ્લા સેવા સદન, બીજે માળ, રૂમ નં ર૦૩, બોરસદ ચોકડી પાસે, આણંદ ૦ર૬૯ર-ર૬ર૦ર૩
૧ર નાયબ બાગાયત નિયામક – વડોદરા, રાવપુરા પોલીસ ચોકીની પાછળ, કોઠી કચેરી કંપાઉન્ડ, રાવપુરા, વડોદરા ૦૨૬૫,ર૪ર૯૧૫૩
૧૩ મદદનીશ બાગાયત નિયામક - ભરૂચ, સોન તલાવડી, ગુજરાત ગેસ કં૫નીની સામે, ભોલાવ, ભરૂચ ૦ર૬૪ર-ર૬૩૮૫૦
૧૪ નાયબ બાગાયત નિયામક - દાહોદ, રૂમનં – ૨૩૩, જીલ્લા સેવા સદન, બીજો માળ, છાપરી, દાહોદ ૦ર૬૭૩-૨૩૯૨૫૧
૧૫ નાયબ બાગાયત નિયામક - રાજપી૫ળા, સેન્ટર બિલ્ડીંગ, રૂમ નં. ૭ર-૭૩, બીજે માળ, રાજપીપળા, જિ. નર્મદા ૦ર૬૪૦-રર૧૮૮૯
૧૬ નાયબ બાગાયત નિયામક – ગોધરા, જીલ્લા સેવા સદન, રૂમનં – ૯, ગોધરા, જિ. પંચમહાલ ૦ર૬૭ર-ર૪૦૦૩૯
૧૭ નાયબ બાગાયત નિયામક – સુરત, બાગાયત ભવન, અઠવા લાઈન્સ, લાલ બંગલા, સુરત-૧. ૦ર૬૧-ર૬૫૫૯૪૮
૧૮ નાયબ બાગાયત નિયામક – વ્યારા, ઉનાઇ રોડ, ખેડુત તાલીમ કેંન્દ્ર, વ્યારા,  જી- તાપી ૦૨૬૨૬- ૨૨૧૪૨૩
૧૯ નાયબ બાગાયત નિયામક – નવસારી, પાણીની ટાંકી પાસે, જિલ્લા તિજોરી કચેરી સામે, નવસારી ૦ર૬૩૭-ર૮૧૮૫૮
ર૦ નાયબ બાગાયત નિયામક – વલસાડ, નીરા ભુવન, મોરારજી દેસાઈ ચોક, સ્ટેશન રોડ, વલસાડ ૦ર૬૩ર-ર૪૩૧૮૩
ર૧ મદદનીશ બાગાયત નિયામક - ડાંગ, ખેતીવાડી કંમ્પાઉન્ડની સામે, સરદાર બજાર, ચાર રસ્તા, આહવા, જિ. ડાંગ ૦ર૬૩૧-રર૧ર૭૩
રર નાયબ બાગાયત નિયામક – સુરેન્દ્રનગર, બહુમાળી ભવન, બ્લોક-સી, બીજે માળ, રૂમ નં.ર૦૭, ખેરાળી રોડ, ૦ર૭૫ર-ર૮ર૭૬૩
ર૩ નાયબ બાગાયત નિયામક – રાજકોટ, જુની કલેકટર કચેરી કંમ્પાઉન્ડ, કેસરી પુલ પાસે, રાજકોટ ૦ર૮૧-ર૪૪૫૫૧૭
ર૪ નાયબ બાગાયત નિયામક - જુનાગઢ, લઘુ કૃષિ ભવન, બહુમાળી ભવન સામે, નીલમ બાગ, જુનાગઢ ૦ર૮૫-ર૬૩૫૦૧૯
ર૫ નાયબ બાગાયત નિયામક – પોરબંદર, જિલ્લા સેવા સદન, પ્રથમ માળ, રૂમ નં - ૨૦, સાંદીપની રોડ, પોરબંદર ૦ર૮૬-રર૨૨૫૬
ર૬ નાયબ બાગાયત નિયામક - જામનગર, ૩૦-દિગ્વિજય પ્લોટ, જોડીયાવાલા બિલ્ડીંગ, જામનગર ૦ર૮૮-ર૬૭૪ર૧૭
ર૭ નાયબ બાગાયત નિયામક - અમરેલી, બાગાયત ભવન, ચક્કર ગઢ રોડ, સરદાર ચોક, રામેશ્વર મંદિરની બાજુમાં ૦ર૭૯ર-રર૩૮૪૪
ર૮ નાયબ બાગાયત નિયામક - ભુજ (કચ્છ), બહુમાળી ભવન, બ્લોક નં. ૩ર૦, બીજે માળ, ભુજ, જિ.કચ્છ.  ૦ર૮૩ર-રરર૭૬૩
૨૯ નાયબ બાગાયત નિયામક - ભાવનગર, ટેકનીકલ હાઈસ્કુલ કંમ્પાઉન્ડ, નવાપુરા, ભાવનગર ૦ર૭૮-ર૪ર૦૪૪૪
૩૦ નાયબ બાગાયત નિયામક- બોટાદ, એ.એસ.૧૨, બીજો માળ જિલ્લા સેવા સદન, ખસ રોડ, બોટાદ. -
૩૧ નાયબ બાગાયત નિયામક- છોટાઉદેપુર, સી-૫, બીજો માળ જિલ્લા સેવા સદન, છોટાઉદેપુર. ૦૨૬૬-૯૨૩૨૬૨૫
૩૨ નાયબ બાગાયત નિયામક- મોરબી, પ્રથમ માળ, ભોજનાલય ઉપર એ.પી.એમ.સી, શનાબા રોડ, મોરબી. -
૩૩ મદદનીશ બાગાયત નિયામક- મહીસાગર, પેટા વિભાગ, લુણાવાડા સીડફાર્મ વરઘરી રોડ, લુણાવાડા -
૩૪ નાયબ બાગાયત નિયામક- અરવલ્લી, સી-બ્લોક, બીજો માળ, જિલ્લા સેવા સદન, મોડાસા. જિ.અરવલ્લી -
 • ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • DigiLocker
 • http://www.apeda.gov.in, એ.પી.ઇ.ડી.એ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://nhm.nic.in/, એન.એચ.એમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://www.icar.org.in, આઇ.સી.એ.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://rkvy.nic.in, આર.કે.વી.વાય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://mofpi.nic.in, એમ.ઓ.એફ.પી.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Vibrant Gujarat Summit 2019
 • http://india.gov.in, The National Portal of India : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation