મુખ્ય કાર્યાલય સંપર્ક માહિતી

અ.નં. અધિકારીશ્રીનું નામ હોદ્દો શાખા સંપર્ક નંબર ફેક્ષ નંબર ઇ-મેઇલ
ડો. પી.એમ. વઘાસિયા ઇ.ચા. બાગાયત નિયામકશ્રી ખાતાના વડા ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૪ ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૧૩ dir-bag@gujarat.gov.in
સંયુક્ત બાગાયત નિયામકશ્રી આયોજન-સંકલન
શ્રી એસ.જે. ગાંવિત નિયામકશ્રીના અંગત મદદનીશ - ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૪ ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૧૩ dir-bag@gujarat.gov.in
ડો. એ.બી. પટેલ સંયુક્ત બાગાયત નિયામકશ્રી નર્સરી, ઓઇલપામ, નાળિયેરી વિકાસ, એનએમએસએ, પ્રકાશન-પ્રદર્શન & આર.ટી.આઇ. ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૦૯૮ jdhpublication@gmail.com
શ્રી બી.યુ.પરમાર સંયુક્ત બાગાયત નિયામકશ્રી નેશનલ હોર્ટીકલ્ચર મિશન, કેનીંગ & આઇ.ટી. ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૦૯૭
jt-dir2-bag@gujarat.gov.in
શ્રી એચ.એમ. ચાવડા સંયુક્ત બાગાયત નિયામકશ્રી રાજ્ય પ્લાન યોજના & વહીવટ ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૦ jt-dir3-bag@gujarat.gov.in
ડો. બી.પી. રાઠોડ નાયબ બાગાયત નિયામકશ્રી નર્સરી, ઓઇલપામ, નાળિયેરી વિકાસ, એનએમએસએ ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૨ dy-dir1-bag@gujarat.gov.in
ડો. એફ.જી. પંજ નાયબ બાગાયત નિયામકશ્રી ઇ.ચા./ નેશનલ હોર્ટીકલ્ચર મિશન, કેનીંગ & આઇ.ટી ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૦૯૬ shmgujarat@gmail.com, coecellhortigujarat@gmail.com
શ્રીમતી કલ્પનાબેન જે. પંચાલ નાયબ બાગાયત નિયામકશ્રી રાજ્ય પ્લાન યોજના, ઇ./ચા આયોજન-સંકલન ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૬

stateplanhorti@gmail.com
શ્રીમતી અર્ચના પી.પટેલ નાયબ બાગાયત નિયામકશ્રી આયોજન-સંકલન ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૧૨
Planning.horti@gmail.com
૧૦ શ્રીમતી મીત્તલબેન પી.દૂધાત નાયબ બાગાયત નિયામકશ્રી પ્રકાશન-પ્રદર્શન & આર.ટી.આઇ. ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૧૧
jdhgujarat@gmail.com
૧૧ શ્રી સી.કે. ખરાડી વહીવટી અધિકારીશ્રી વહીવટ શાખા ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૦૯૫ adm-bag@gujarat.gov.in
૧૨ શ્રી જે.એમ. ચૌહાણ ઇ./ચા મુખ્ય હિસાબી અધિકારીશ્રી હિસાબી શાખા ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૦૮૩ cao-bag@gujarat.gov.in
૧૩ શ્રી જે.એમ. ચૌહાણ મદદનીશ વહીવટી અધિકારીશ્રી વહીવટી શાખા ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૦૯૪ adm-bag@gujarat.gov.in
૧૪ શ્રી પી. કે. કેવડીયા મદદનીશ બાગાયત નિયામકશ્રી નેશનલ હોર્ટીકલ્ચર મિશન, & આઇ.ટી ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૯૬
shmgujarat@gmail.com
૧૫ શ્રીમતી વૈશાલીબેન પી. કેવડીયા મદદનીશ બાગાયત નિયામકશ્રી રાજ્ય પ્લાન યોજના ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૮ stateplanhorti@gmail.com
૧૬ શ્રીમતી શ્રુતિબેન એ. કાવર મદદનીશ બાગાયત નિયામકશ્રી સંકલન ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૧૦ planning.horti@gmail.com
૧૭ શ્રીમતી અનન્યા સી. કોડાપુલ્લી મદદનીશ બાગાયત નિયામકશ્રી આયોજન ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૧૦ planning.horti@gmail.com
૧૮ શ્રી. પી. જે. ગોંડલીયા મદદનીશ બાગાયત નિયામકશ્રી પ્રકાશન-પ્રદર્શન & આર.ટી.આઇ. ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૭ jdhgujarat@gmail.com
૧૯ શ્રી મનોજ આર. ટાંક મદદનીશ બાગાયત નિયામકશ્રી આર.કે.વી.વાય., એનએમએસએ ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૯
jdhpublication@gmail.com
૨૦ શ્રીમતી દિપ્તી આર. ભક્ત મદદનીશ બાગાયત નિયામકશ્રી ઓઇલપામ, નાળિયેરી વિકાસ, નર્સરી, ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૯ jdhpublication@gmail.com
૨૧ શ્રી. એ. એ. ખરોડીયા મદદનીશ બાગાયત નિયામકશ્રી કેનીંગ ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૦૯૬ canning.gujarat@gmail.com
૨૨ શ્રી બી.વી. પટેલ બાગાયત અધિકારીશ્રી આયોજન ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૯ planning.horti@gmail.com
૨૩ શ્રી આર.એમ. પરમાર બાગાયત અધિકારીશ્રી સંકલન ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૯ planning.horti@gmail.com
૨૪ શ્રી બી.કે. ચૌધરી બાગાયત અધિકારીશ્રી રાજ્ય પ્લાન યોજના ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૮
stateplanhorti@gmail.com
૨૫ ડો. પ્રિયંકા પી. પ્રજાપતિ બાગાયત અધિકારીશ્રી ઓઇલપામ, નાળિયેરી વિકાસ & નર્સરી ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૯ jdhpublication@gmail.com
૨૬ કુ. નિતલ એન. પટેલ બાગાયત અધિકારીશ્રી પ્રકાશન-પ્રદર્શન ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૭ jdhgujarat@gmail.com
૨૭ શ્રી જે.એ. પટેલ બાગાયત અધિકારીશ્રી નેશનલ હોર્ટીકલ્ચર મિશન ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૯૬ shmgujarat@gmail.com
૨૮ શ્રી કે.બી. નાયક બાગાયત અધિકારીશ્રી નેશનલ હોર્ટીકલ્ચર મિશન ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૯૬ shmgujarat@gmail.com
૨૯ શ્રી બી. એમ. પઢીયાર બાગાયત અધિકારીશ્રી રાજ્ય પ્લાન યોજના ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૮
stateplanhorti@gmail.com
૩૦ શ્રી. એન. જી. પટેલ બાગાયત અધિકારીશ્રી પ્રકાશન-પ્રદર્શન ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૭ jdhgujarat@gmail.com
૩૧ શ્રી. મનોજ આર. અગ્રવાલ બાગાયત અધિકારીશ્રી સેંટર ઓફ એક્સેલેંસ સેલ ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૩ coecellhortigujarat@gmail.com
૨૧ શ્રી. એ. એ. ખરોડીયા મદદનીશ બાગાયત નિયામકશ્રી કેનીંગ ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૦૯૬ canning.gujarat@gmail.com
૨૨ શ્રી બી.વી. પટેલ બાગાયત અધિકારીશ્રી આયોજન ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૯ planning.horti@gmail.com
૨૩ શ્રી આર.એમ. પરમાર બાગાયત અધિકારીશ્રી સંકલન ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૯ planning.horti@gmail.com
૨૪ શ્રી બી.કે. ચૌધરી બાગાયત અધિકારીશ્રી રાજ્ય પ્લાન યોજના ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૮
stateplanhorti@gmail.com
૨૫ ડો. પ્રિયંકા પી. પ્રજાપતિ બાગાયત અધિકારીશ્રી ઓઇલપામ, નાળિયેરી વિકાસ & નર્સરી ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૯ jdhpublication@gmail.com
૨૬ કુ. નિતલ એન. પટેલ બાગાયત અધિકારીશ્રી પ્રકાશન-પ્રદર્શન ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૭ jdhgujarat@gmail.com
૨૭ શ્રી જે.એ. પટેલ બાગાયત અધિકારીશ્રી નેશનલ હોર્ટીકલ્ચર મિશન ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૯૬ shmgujarat@gmail.com
૨૮ શ્રી કે.બી. નાયક બાગાયત અધિકારીશ્રી નેશનલ હોર્ટીકલ્ચર મિશન ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૯૬ shmgujarat@gmail.com
૨૯ શ્રી બી. એમ. પઢીયાર બાગાયત અધિકારીશ્રી રાજ્ય પ્લાન યોજના ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૮
stateplanhorti@gmail.com
૩૦ શ્રી. એન. જી. પટેલ બાગાયત અધિકારીશ્રી પ્રકાશન-પ્રદર્શન ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૭ jdhgujarat@gmail.com
૩૧ શ્રી. મનોજ આર. અગ્રવાલ બાગાયત અધિકારીશ્રી સેંટર ઓફ એક્સેલેંસ સેલ ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૩ coecellhortigujarat@gmail.com
અ.નં. અધિકારીશ્રીનું નામ હોદ્દો શાખા સંપર્ક નંબર ફેક્ષ નંબર ઇ-મેઇલ
ડો. પી.એમ. વઘાસિયા ઇ.ચા. બાગાયત નિયામકશ્રી ખાતાના વડા ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૪ ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૧૩ dir-bag@gujarat.gov.in
સંયુક્ત બાગાયત નિયામકશ્રી આયોજન-સંકલન
શ્રી એસ.જે. ગાંવિત નિયામકશ્રીના અંગત મદદનીશ - ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૪ ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૧૩ dir-bag@gujarat.gov.in
ડો. એ.બી. પટેલ સંયુક્ત બાગાયત નિયામકશ્રી નર્સરી, ઓઇલપામ, નાળિયેરી વિકાસ, એનએમએસએ, પ્રકાશન-પ્રદર્શન & આર.ટી.આઇ. ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૦૯૮ jdhpublication@gmail.com
શ્રી બી.યુ.પરમાર સંયુક્ત બાગાયત નિયામકશ્રી નેશનલ હોર્ટીકલ્ચર મિશન, કેનીંગ & આઇ.ટી. ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૦૯૭ jt-dir2-bag@gujarat.gov.in
શ્રી એચ.એમ. ચાવડા સંયુક્ત બાગાયત નિયામકશ્રી રાજ્ય પ્લાન યોજના & વહીવટ ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૦ jt-dir3-bag@gujarat.gov.in
ડો. બી.પી. રાઠોડ નાયબ બાગાયત નિયામકશ્રી નર્સરી, ઓઇલપામ, નાળિયેરી વિકાસ, એનએમએસએ ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૨ dy-dir1-bag@gujarat.gov.in
ડો. એફ.જી. પંજ નાયબ બાગાયત નિયામકશ્રી ઇ.ચા./ નેશનલ હોર્ટીકલ્ચર મિશન, કેનીંગ & આઇ.ટી ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૦૯૬ shmgujarat@gmail.com, coecellhortigujarat@gmail.com
શ્રીમતી કલ્પનાબેન જે. પંચાલ નાયબ બાગાયત નિયામકશ્રી રાજ્ય પ્લાન યોજના, ઇ./ચા આયોજન-સંકલન ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૬
stateplanhorti@gmail.com
શ્રીમતી અર્ચના પી.પટેલ નાયબ બાગાયત નિયામકશ્રી આયોજન-સંકલન ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૧૨ Planning.horti@gmail.com
૧૦ શ્રીમતી મીત્તલબેન પી.દૂધાત નાયબ બાગાયત નિયામકશ્રી પ્રકાશન-પ્રદર્શન & આર.ટી.આઇ. ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૧૧ jdhgujarat@gmail.com
૧૧ શ્રી સી.કે. ખરાડી વહીવટી અધિકારીશ્રી વહીવટ શાખા ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૦૯૫ adm-bag@gujarat.gov.in
૧૨ શ્રી જે.એમ. ચૌહાણ ઇ./ચા મુખ્ય હિસાબી અધિકારીશ્રી હિસાબી શાખા ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૦૮૩ cao-bag@gujarat.gov.in
૧૩ શ્રી જે.એમ. ચૌહાણ મદદનીશ વહીવટી અધિકારીશ્રી વહીવટી શાખા ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૦૯૪ adm-bag@gujarat.gov.in
૧૪ શ્રી પી. કે. કેવડીયા મદદનીશ બાગાયત નિયામકશ્રી નેશનલ હોર્ટીકલ્ચર મિશન, & આઇ.ટી ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૯૬ shmgujarat@gmail.com
૧૫ શ્રીમતી વૈશાલીબેન પી. કેવડીયા મદદનીશ બાગાયત નિયામકશ્રી રાજ્ય પ્લાન યોજના ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૮ stateplanhorti@gmail.com
૧૬ શ્રીમતી શ્રુતિબેન એ. કાવર મદદનીશ બાગાયત નિયામકશ્રી સંકલન ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૧૦ planning.horti@gmail.com
૧૭ શ્રીમતી અનન્યા સી. કોડાપુલ્લી મદદનીશ બાગાયત નિયામકશ્રી આયોજન ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૧૦ planning.horti@gmail.com
૧૮ શ્રી. પી. જે. ગોંડલીયા મદદનીશ બાગાયત નિયામકશ્રી પ્રકાશન-પ્રદર્શન & આર.ટી.આઇ. ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૭ jdhgujarat@gmail.com
૧૯ શ્રી મનોજ આર. ટાંક મદદનીશ બાગાયત નિયામકશ્રી આર.કે.વી.વાય., એનએમએસએ ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૯ jdhpublication@gmail.com
૨૦ શ્રીમતી દિપ્તી આર. ભક્ત મદદનીશ બાગાયત નિયામકશ્રી ઓઇલપામ, નાળિયેરી વિકાસ, નર્સરી, ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૯ jdhpublication@gmail.com
૨૧ શ્રી. એ. એ. ખરોડીયા મદદનીશ બાગાયત નિયામકશ્રી કેનીંગ ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૦૯૬ canning.gujarat@gmail.com
૨૨ શ્રી બી.વી. પટેલ બાગાયત અધિકારીશ્રી આયોજન ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૯ planning.horti@gmail.com
૨૩ શ્રી આર.એમ. પરમાર બાગાયત અધિકારીશ્રી સંકલન ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૯ planning.horti@gmail.com
૨૪ શ્રી બી.કે. ચૌધરી બાગાયત અધિકારીશ્રી રાજ્ય પ્લાન યોજના ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૮ stateplanhorti@gmail.com
૨૫ ડો. પ્રિયંકા પી. પ્રજાપતિ બાગાયત અધિકારીશ્રી ઓઇલપામ, નાળિયેરી વિકાસ & નર્સરી ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૯ jdhpublication@gmail.com
૨૬ કુ. નિતલ એન. પટેલ બાગાયત અધિકારીશ્રી પ્રકાશન-પ્રદર્શન ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૭ jdhgujarat@gmail.com
૨૭ શ્રી જે.એ. પટેલ બાગાયત અધિકારીશ્રી નેશનલ હોર્ટીકલ્ચર મિશન ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૯૬ shmgujarat@gmail.com
૨૮ શ્રી કે.બી. નાયક બાગાયત અધિકારીશ્રી નેશનલ હોર્ટીકલ્ચર મિશન ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૯૬ shmgujarat@gmail.com
૨૯ શ્રી બી. એમ. પઢીયાર બાગાયત અધિકારીશ્રી રાજ્ય પ્લાન યોજના ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૮ stateplanhorti@gmail.com
૩૦ શ્રી. એન. જી. પટેલ બાગાયત અધિકારીશ્રી પ્રકાશન-પ્રદર્શન ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૭ jdhgujarat@gmail.com
૩૧ --- બાગાયત અધિકારીશ્રી કેનીંગ, ઇ./ચા. આઇ. ટી ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૩ shmgujarat@gmail.com, canning.gujarat@gmail.com
૩૨ શ્રી. મનોજ આર. અગ્રવાલ બાગાયત અધિકારીશ્રી સેંટર ઓફ એક્સેલેંસ સેલ ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૩ coecellhortigujarat@gmail.com

પ્રાદેશિક વડાની કચેરી.

અધિકારી નું નામ. હોદ્દો ટેલિફોન નંબર ફેક્સ નંબર ઈ-મેલ એડ્રેસ
સંયુક્ત બાગાયત નિયામકની કચેરી, વડોદરા વિભાગ, રાવપુરા પોલીસ સ્‍ટેશનની પાછળ, રાવપુરા, વડોદરા.
શ્રી એસ.એસ. ગાંવિત સંયુક્ત બાગાયત નિયામક. ૦૨૬૫-૨૪૧૨૫૪૬ ૦૨૬૫-૨૪૨૭૬૪૭ jtdir-bag-vad@gujarat.gov.in
ર્ડા. એસ.એસ.પિલ્લાઈ નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૨૬૫-૨૪૧૨૫૪૬ ૦૨૬૫-૨૪૨૭૬૪૭ jtdir-bag-vad@gujarat.gov.in
સંયુક્ત બાગાયત નિયામકની કચેરી, રાજકોટ વિભાગ, જિલ્લા સેવા સદન નં. ૨, ૫ મો માળ, બ્લૉક નં. ૭, રેસકોર્સ રોડ, રાજકોટ.
શ્રી સી.એમ.પટેલ સંયુક્ત બાગાયત નિયામક. ૦૨૮૧-૨૪૫૪૬૭૫ ૦૨૮૧-૨૪૫૭૦૩૯ jtdir-bag-raj@gujarat.gov.in
શ્રી આર.એચ.લાડાણી નાયબ બાગાયત નિયામક ૦૨૮૧-૨૪૫૪૬૭૫ ૦૨૮૧-૨૪૫૭૦૩૯ jtdir-bag-raj@gujarat.gov.in

જિલ્લા કક્ષાની કચેરીઓ.

અધિકારી નું નામ. હોદ્દો ટેલિફોન નંબર ફેક્સ નંબર ઈ-મેલ એડ્રેસ
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, કૃષિ ભવન, બીજો માળ, પાલડી, અમદાવાદ.
શ્રી જે.આર.પટેલ નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૭૯-૨૬૫૭૭૩૧૬ ૦૭૯-૨૬૫૭૭૩૧૬ dydir-bag-ahd@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, ચોથો માળ, રૂમ નં. ૪૨૭ થી ૪૨૯, બોરસદ ચોકડી પાસે, આણંદ.
શ્રી એચ.બી.પારેખ ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક ૦૨૬૯૨-૨૬૨૦૨૩ ૦૨૬૯૨-૨૬૨૦૨૩ dydir-bag-and@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, સરદાર પટેલ ભવન, ડી-બ્લૉક, ભોંય તળિયે, રૂમ નં. ૪-૫, નડિયાદ. જિ. ખેડા.
ર્ડા.જે.એમ.તુવાર નાયબ બાગાયત નિયામક ૦૨૬૮-૨૫૫૦૬૨૪ ૦૨૬૮-૨૫૬૧૪૫૦ asstdir-bag-khe@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, રાવપુરા પોલીસ સ્‍ટેશનની પાછળ, રાવપુરા, વડોદરા.
શ્રી એચ.બી.પારેખ નાયબ બાગાયત નિયામક ૦૨૬૫-૨૪૨૯૧૫૩ ૦૨૬૫-૨૪૧૫૭૯૬ dydir-bag-vad@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, સોન તલાવડી , ગુજરાત ગેસ કંપની ની સામે, ભોલાવ, ભરૂચ.
શ્રી જે. એચ. પારેખ ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૨૬૪૨-૨૬૩૮૫૦ ૦૨૬૪૨-૨૬૩૮૫૦ asstdir-bag-bha@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, જિલ્‍લા સેવા સદન, બીજો માળ, રૂમ નં.૨૧૬, રાજપીપીળા. જિ. નર્મદા.
ર્ડા. એસ.એસ.પિલ્લાઈ ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક ૦૨૬૪૦-૨૨૧૮૮૯ ૦૨૬૪૦-૨૨૧૮૮૯ dydir-bag-nar@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, બાગાયત ભવન, ઓલપાડી મહોલ્લાની સામે, અઠવા લાઈન્‍સ, લાલ બંગલા, સુરત.
શ્રી ડી.કે.પડાલીયા નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૨૬૧-૨૬૫૫૯૪૮ ૦૨૬૧-૨૬૫૫૯૪૯ dydir-bag-sur@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્ર,પહેલો માળ, વ્યારા. જિ. તાપી.
શ્રી એન.એન. પટેલ નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૨૬૨૬-૨૨૧૪૨૩ ૦૨૬૨૬-૨૨૧૪૨૩ ddhtapi@gmail.com
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન-૧, પહેલો માળ, પશ્ચિમ વિભાગ, વલસાડ .
શ્રી એન.વી.પટેલ નાયબ બાગાયત નિયામક ૦૨૬૩૨-૨૪૩૧૮૩ ૦૨૬૩૨-૨૪૩૧૮૩ dydir-bag-val@gujarat.gov.in
મદદનીશ બાગાયત નિયામકની કચેરી, ખેતીવાડી કમ્‍પાઉન્‍ડ, સરદાર બજાર ચાર રસ્તા, આહવા. જિ. ડાંગ.
શ્રી ટી.એમ. ગામીત મદદનીશ બાગાયત નિયામક. ૦૨૬૩૧-૨૨૧૨૭૩ ૦૨૬૩૧-૨૨૧૨૭૩ asstdir-bag-dan@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, જીલ્લા તિજોરી કચેરી પાસે, મોટા બજાર ગેટ પાછળ, પાણીની ટાંકી પાસે, નવસારી.
કુ. કે. ડી. .પટેલ ઈ/ચા. નાયબ બાગાયત નિયામક ૦૨૬૩૭-૨૮૧૮૫૮ ૦૨૬૩૭-૨૫૭૧૪૩ dydir-bag-nav@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, જિલ્‍લા સેવા સદન, બીજો માળ, રૂમ નં. ૨૩૩, છાપરી, દાહોદ.
શ્રી એન.વી. રાઠવા ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક ૦૨૬૭૩-૨૩૯૨૫૧ ૦૨૬૭૩-૨૩૯૨૫૧ dydir-bag-dah@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન-૨, બીજા માળે, રૂમ નં. ૯ થી ૧૨, ગોધરા. જિ. પંચમહાલ.
શ્રી એચ.એમ.પરમાર નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૨૬૭૨-૨૪૦૦૩૯ ૦૨૬૭૨-૨૪૦૦૩૯ dydir-bag-pan@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, બ્લૉક નં. ૩૩૫/૩૩૬, તિરૂપતી માર્કેટ, ત્રીજો માળ, બગવાડા દરવાજા પાસે, પાટણ.
શ્રી એમ.બી. ગાલવાડીયા નાયબ બાગાયત નિયામક ૦૨૭૬૬-૨૩૦૨૪૫ ૦૨૭૬૬-૨૩૦૨૪૫ dydir-bag-pat@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, બહુમાળી ભવન, રૂમ નં.૧૪-૧૫, જોરાવર પેલેસ પાસે, પાલનપુર. જિ. બનાસકાંઠા.
શ્રી જે.બી.સુથાર નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૨૭૪૨-૨૫૬૭૨૬ ૦૨૭૪૨-૨૫૬૭૨૬ dydir-bag-ban@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, બ્લોક નં. ૧, રૂમ નં. એસ-૨, બીજો માળ, રાજમહેલ કમ્પાઉન્ડ, મહેસાણા.
ર્ડા. બી.પી.રાઠોડ ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૨૭૬૨-૨૨૧૦૬૯ ૦૨૭૬૨-૨૨૨૫૨૨ dydir-bag-meh@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, બહુમાળી ભવન, સી-બ્લૉક, ભોંયતળીયે, હિંમતનગર. જિ. સાબરકાંઠા.
શ્રી જે.કે.પટેલ ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૨૭૭૨-૨૪૩૦૨૨ ૦૨૭૭૨-૨૪૩૦૨૨ dydir-bag-sab@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, સહયોગ સંકુલ, સી-બ્લોક, પાંચમો માળ, સેક્ટર-૧૧ , ગાંધીનગર.
શ્રી ડી.જે.પટેલ ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૭૯-૨૩૨૫૭૭૬૦ ૦૭૯-૨૩૨૫૭૭૬૦ dydir-bag-gnr@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, જીલ્લા સેવા સદન નં.૨, રૂમ નં. ૨૦, પ્રથમ માળ, સાંદિપની રોડ, જી.આઈ.ડી.સી., પોરબંદર.
શ્રી આર.કે.બોધરા નાયબ બાગાયત નિયામક ૦૨૮૬-૨૨૨૨૫૬ ૦૨૮૬-૨૨૨૨૫૬ dydir-bag-pbr@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, ૩૦, દિગ્વિજય પ્લોટ, જોડીયાવાલા બિલ્ડિંગ, જામનગર .
શ્રી સી.ઓ.લશ્કરી નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૨૮૮-૨૬૭૪૨૧૭ ૦૨૮૮-૨૬૭૪૨૧૭ dydir-bag-jam@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, કલેક્ટર કચેરી કમ્‍પાઉન્‍ડ, રાજકોટ.
શ્રી આર.એચ.લાડાણી ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૨૮૧-૨૪૪૫૫૧૭ ૦૨૮૧-૨૪૪૫૫૧૭ dydir-bag-raj@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, બહુમાળી ભવન, બ્લૉક નં. સી/૨૦૭, ખેરાળી રોડ, સુરેન્‍દ્રનગર.
શ્રી એફ.જી.પંજ નાયબ બાગાયત નિયામક ૦૨૭૫૨-૨૮૨૭૬૩ ૦૨૭૫૨-૨૮૨૭૬૩ dydir-bag-snr@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, ટેકનિકલ સ્કૂલ કમ્‍પાઉન્‍ડ, નવાપરા, ભાવનગર.
શ્રી એમ.બી.વાઘમશી ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૨૭૮-૨૪૨૦૪૪૪ ૦૨૭૮-૨૪૨૦૪૪૪ dydir-bag-bav@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, લઘુ કૃષિ ભવન, બહુમાળી ભવન સામે, નીલમ બાગ, જૂનાગઢ.
શ્રીએચ. સી. ઉસદડીયા નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૨૮૫-૨૬૩૫૦૧૯ ૦૨૮૫-૨૬૩૫૫૨૫ dydir-bag-jun@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, બહુમાળી ભવન, બીજો માળ, બ્લૉક નં. ૩૨૦, ભુજ. જિ. કચ્છ.
ર્ડા. એફ.કે.મોઢ નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૨૮૩૨-૨૨૨૭૬૩ ૦૨૮૩૨-૨૨૨૭૬૩ dydir-bag-kut@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, ‘બાગાયત ભવન’, ચક્કરગઢ રોડ, સરદાર ચોક, રામેશ્વર મંદિરની બાજુમાં, અમરેલી.
શ્રી એમ.બી.વાઘમશી નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૨૭૯૨-૨૨૩૮૪૪ ૦૨૭૯૨-૨૨૩૮૪૪ dydir-bag-amr@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, મ.ખે.નિ.શ્રીની કચેરી, પેટા વિભાગ, લુણાવાડા, સીડફાર્મ વરઘરી રોડ, લુણાવાડા, જિ-મહીસાગર
ડૉ.જે.એમ.તુવાર ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક. ૦૨૬૭૪-૨૫૦૪૨૫ ૦૨૬૭૪-૨૫૦૪૨૫ ddhmahisagar@gmail.com
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, સી-૫, બીજો માળ, જિલ્લા સેવા સદન, છોટાઉદેપુર
શ્રી એચ.એમ.પરમાર ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક ૦૨૬૬૯-૨૩૨૬૨૫ ૦૨૬૬૯-૨૩૨૬૨૫ ddhchhotaudepur@gmail.com
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, સી-બ્લોક, બીજો માળ, જિલ્લા સેવા સદન, મોડાસા, જિ- અરવલ્લી
શ્રી જે.કે.પટેલ નાયબ બાગાયત નિયામક ૦૨૭૭૪-૨૫૦૧૯૫ ૦૨૭૭૪-૨૫૦૧૯૫ ddharvalli10@gmail.com
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, પ્રથમ માળ, ભોજનાલય ઉપર, ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતી, શનાળા રોડ,મોરબી
શ્રી આર.કે. બોઘરા ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક ૦૨૮૨૨-૨૨૨૨૫૩ ૦૨૮૨૨-૨૨૨૨૫૩ ddhmorbi@gmail.com
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, જામ ખંભાળિયા જી. દેવભૂમિ – ધ્વારકા
શ્રી સી.ઓ.લશકરી ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક ૦૨૮૮-૨૬૭૪૨૧૭ ૦૨૮૮-૨૬૭૪૨૧૭ Dydir-bag-jam@gujarat.gov.in
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, વેરાવળ જી. ગીર-સોમનાથ
શ્રી એ. એમ. દેત્રોજા ઈ/ચા નાયબ બાગાયત નિયામક ૦૨૮૬-૨૨૨૨૫૬ ૦૨૮૬-૨૨૨૨૫૬ ddhgirsomnath@gmail.com
નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, એસ-૧૨, બીજો માળ, જિલ્લા સેવા સદન, ખસ રોડ, બોટાદ
શ્રી ડી.એમ.પટેલ નાયબ બાગાયત નિયામક ૦૨૮૪૯-૨૭૧૩૨૧ ૦૨૮૪૯-૨૭૧૩૨૧ ddhbotad@gmail.com
  •  Government of Gujarat : External website that opens in a new window
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
  • http://www.apeda.gov.in, APEDA : External website that opens in a new window
  • http://nhm.nic.in/, NHM : External website that opens in a new window
  • http://www.icar.org.in, ICAR : External website that opens in a new window
  • http://rkvy.nic.in, RKVY : External website that opens in a new window
  • http://mofpi.nic.in, MOFPI : External website that opens in a new window
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
Go to Navigation