અ.નં. સેન્ટરનું નામ સરનામું સંપર્ક નં ઇ-મેલ
૧. સેન્ટર ઓફ એક્સેલેન્સ ફોર વેજીટેબલ્સ વદરાડ, જી.સાબરકાઠા ૦૨૭૭૦-૨૯૦૬૭૮ coehorti.gujarat@gmail.com
૨. સેન્ટર ઓફ એક્સેલેન્સ ફોર મેંગો તલાલા, જી-ગીર-સોમનાથ ૦૨૮૭૭-૨૨૨૨૨૯ cemtalala@gmail.com
૩. સેન્ટર ઓફ એક્સેલેન્સ ફોર ડેટપામ કુકુમા, જી.કચ્છ ૦૨૮૩૨-૨૨૨૭૬૩ dydir-bag-kut@gujarat.gov.in
૪. સેન્ટર ઓફ એક્સેલેન્સ ફોર ફ્લોરીકલ્ચર ચણવઇ, જી.વલસાડ ૦૨૬૩૨- ૨૩૪૬૯૯ coechanvai@yahoo.com
૫. સેન્ટર ઓફ એક્સેલેન્સ ફોર વેજીટેબલ્સ એન્ડ સીટ્રસ સુંશી, જી.મહેસાણા ૦૨૭૬૨-૨૨૧૦૬૯ dydir-bag-meh@gujarat.gov.in
૬. સેન્ટર ઓફ એક્સેલેન્સ ફોર બનાના પેટલાદ, જી.આણદ ૦૨૬૯૭-૨૨૫૨૫૮ dydir-bag-and@gujarat.gov.in
અ.નં. સેન્ટરનું નામ સરનામું સંપર્ક નં ઇ-મેલ
૧. સેન્ટર ઓફ એક્સેલેન્સ સેલ ગાંધીનગર ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૩ coecellhortigujarat@gmail.com ho-coecellbag-gnr@gujarat.gov.in
૨. સેન્ટર ઓફ એક્સેલેન્સ ફોર વેજીટેબલ્સ વદરાડ, જી.સાબરકાઠા ૦૨૭૭૦-૨૯૦૬૭૮ coehorti.gujarat@gmail.com
૩. સેન્ટર ઓફ એક્સેલેન્સ ફોર મેંગો તલાલા,
જી-ગીર-સોમનાથ
૦૨૮૭૭-૨૨૨૨૨૯ coetalala@gmail.com
૪. સેન્ટર ઓફ એક્સેલેન્સ ફોર ડેટપામ કુકુમા, જી.કચ્છ ૦૨૮૩૨-૨૨૨૭૬૩ dydir-bag-kut@gujarat.gov.in
૫. સેન્ટર ઓફ એક્સેલેન્સ ફોર ફ્લોરીકલ્ચર ચણવઇ, જી.વલસાડ ૦૨૬૩૨- ૨૩૪૬૯૯ coechanvai@yahoo.com
૬. સેન્ટર ઓફ એક્સેલેન્સ ફોર વેજીટેબલ્સ એન્ડ સીટ્રસ સુંશી, જી.મહેસાણા ૦૨૭૬૨-૨૨૧૦૬૯ dydir-bag-meh@gujarat.gov.in
૭. સેન્ટર ઓફ એક્સેલેન્સ ફોર બનાના પેટલાદ, જી.આણદ ૦૨૬૯૭-૨૨૫૨૫૮ dydir-bag-and@gujarat.gov.in
 • ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • DigiLocker
 • http://www.apeda.gov.in, એ.પી.ઇ.ડી.એ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://nhm.nic.in/, એન.એચ.એમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://www.icar.org.in, આઇ.સી.એ.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://rkvy.nic.in, આર.કે.વી.વાય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://mofpi.nic.in, એમ.ઓ.એફ.પી.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Vibrant Gujarat Summit 2019
 • http://india.gov.in, The National Portal of India : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation