બાગાયત ખાતાની નર્સરીઓની યાદી

અ.નં. ફળ નર્સરીનું નામ તાલુકો જિલ્લો નર્સરીના
ફોન નંબર
ફળ નર્સરી, દહેગામ, ઉત્કંઠેશ્વર રોડ ગાંધીનગર ગાંધીનગર ૦૨૭૧૬ ૨૩૧૯૧૧
કેપીટલ નર્સરી, સેકટર-૮, ગાંધીનગર ગાંધીનગર ગાંધીનગર ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૭૭૫૮
ફળ નર્સરી, છાલા મુ. છાલા ગાંધીનગર ગાંધીનગર ૦૭૯ ૨૩૯૪૦૧૧૪
ફળ નર્સરી, વદરાડ - તલોદ રોડ પ્રાંતિજ સાબરકાંઠા ૦૨૭૭૦ ૨૩૦૧૦૮
ફળ નર્સરી, ડીસા - એફ. ટી. સી. પાસે ડીસા બનાસકાંઠા ૦૨૭૪૪ ૨૨૭૬૪૨
ફળ નર્સરી, પેટલાદ મુ. ઈસરામા પેટલાદ આણંદ ૦૨૬૯૭ ૨૨૫૨૫૮
ફળ નર્સરી, વડોદરા - મોડલ ફાર્મ, વડોદરા વડોદરા ૦૨૬૫ ૨૩૮૦૯૧૮
ફળ નર્સરી, ચોકારી મુ. ચોકારી પાદરા વડોદરા ૦૨૬૬૨ ૨૭૩૧૪૬
ફળ નર્સરી, ભોલાવ મુ. ભોલાવ ભરૂચ ભરૂચ ૦૨૬૪૨ ૨૬૩૮૫૦
૧૦ ફળ નર્સરી, નવસારી(ના.વિ) ગુ.કૃ. યુ.કેમ્પસ નવસારી નવસારી ૦૨૬૩૭ ૨૮૨૮૧૨
૧૧ નવસારી (શાકભાજી વિકાસ યોજના) નવસારી નવસારી ૦૨૬૩૭ ૨૮૨૮૧૨
૧ર ફળ નર્સરી, પારડી મુ. પારડી પારડી વલસાડ ૦૨૬૦ ૨૩૭૫૪૮૦
૧૩ ફળ નર્સરી, ચણવાઈ મુ. ચણવાઈ ચણવાઈ વલસાડ ૦૨૬૩૨ ૨૩૪૬૯૯
૧૪ ફળ નર્સરી, ભવાનદગડ - મુ. ભવાનદગડ આહવા ડાંગ ૦૨૬૩૧ ૨૨૧૨૭૩
૧૫ ફળ નર્સરી, ધાંગધ્રા - સરા રોડ ધાંગધ્રા સુરેન્દ્રનગર ૦૨૭૫૪ ૨૬૧૬૦૯
૧૬ ફળ નર્સરી, વાંકાનેર - જડેશ્વર રોડ વાંકાનેર રાજકોટ ૦૨૮૨૮ ૨૨૨૨૫૩
૧૭ ફળ નર્સરી, ધારી - તાલુકા પંચાયતની બાજુમાં ધારી અમરેલી ૦૨૭૯૭ ૨૨૨૬૮૭
૧૮ ફળ નર્સરી, નાગેશ્રી - મીઠાપુર અમરેલી રોડ જાફરાબાદ અમરેલી ૦૨૭૯૨ ૨૨૩૮૪૪
૧૯ ફળ નર્સરી, કોડીનાર - એસ.ટી. સ્ટેન્ડ સામે કોડીનાર જુનાગઢ ૦૨૭૯૫ ૨૨૧૭૪૦
ર૦ ફળ નર્સરી, માંગરોળ - રાણીબાગ માંગરોળ જુનાગઢ ૦૨૮૭૮ ૨૨૪૦૩૯
ર૧ ફળ નર્સરી, ઉના - મહોબત બાગ, દેલવાડા રોડ ઉના જુનાગઢ ૦૨૮૭૫ ૨૨૫૬૭૦
રર ફળ નર્સરી, મહુવા (નાળીયેરી) - બંદર રોડ મહુવા ભાવનગર ૦૨૮૪૪ ૨૨૨૪૦૧
ર૩ ફળ નર્સરી, મુન્દ્રા - ચીંચીવાડી મુન્દ્રા કચ્છ-ભુજ ૦૨૮૩૨ ૨૨૨૭૬૩
 • ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • DigiLocker
 • http://www.apeda.gov.in, એ.પી.ઇ.ડી.એ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://nhm.nic.in/, એન.એચ.એમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://www.icar.org.in, આઇ.સી.એ.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://rkvy.nic.in, આર.કે.વી.વાય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://mofpi.nic.in, એમ.ઓ.એફ.પી.આર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Vibrant Gujarat Summit 2019
 • http://india.gov.in, The National Portal of India : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation